بعضی  مواقع در انجام کارها، تحصیل، شغل و… دچار بحران می شویم و در جستجوی راه حل برای حل مشکل و مسئله ایجاد شده هستیم در این مواقع چه کار می کنیم؟   در چنین مواردی بهترین کار انجام مراحل زیر می باشد:
  1. داشتن حس خوب
  2. هیچگونه کاری انجام ندهیم.
  3. نوشتن لیست کارهایی که می توانیم انجام دهیم
  4. بررسی عواقب و محاسن انجام هر کار
  5. انتخاب و تصمیم به انجام یک کار
به مراحل فوق Self-Coaching می گویند در این روش انسان به عنوان بهترین راهنمای خودش می تواند اعمال نقش کند ولیکن به دلایل مشروحه زیر افراد نمی توانند از روش Self-Coaching استفاده کنند:
  1. بعضی مواقع یه علت مشکل و مسئله ایجاد شده ، قدرت تصمیم گیری کاهش می یابد.
  2. عدم شناخت عواقب و محاسن کارها
  3. عدم اعتماد به نفس و قبول نداشتن خود
  4. و…
درچنین مواقعی استفاده از  Coaching و مشاور ، منطقی و ضروری می باشد مجموعه مهارت ارتباط به عنوان رسالت آموزشی خود آمادگی ارائه مشاوره های شغلی ،تحصیلی ،خانوادگی و… می باشد توصیه می کنم کتاب دعوت به مسئولیت پذیری را برای افزایش دانش سلف کوچینگ خود مطالعه نمائید.  

درخواست کوچینگ

هدیه رایگان مجموعه مهارت ارتباط

برای مشاهده این دوره ویديویی ایمیل و شماره تلفن خود را وارد کنید.