شناخت بانک عاطفی وپس انداز کردن در آن

همه در زندگی دنبال یافتن تفاهم هستنم و احتملا این جمله را زیاد شنیده ایم یا خود بکار بسته ایم و آن جمله این است “کسی مرا درک نمی کند”

علت بیان این جمله این است که توقع درک شدن و داشتن تفاهم داشته اند اما میسر نشده است.

انسانها فقط در یک چیز تفاهم دارند و آن عدم تفاهم می باشد

ولی جمله ای که به غلط بیان می شود این است که زن وشوهر باید تفاهم داشته باشند در صورتی که تفاهم وجود ندارد و همه افراد با یکدیگر متفاوت می باشند حتی

دوخواهر و برادر که از یک خون و ژنتیک و نژاد بوده و از لحاظ فرهنگی مشابه می باشند با یکدیگر تفاهم ندارند حال زن و شوهر که جای خود

اگر این را بدانیم بهتر و  موثرتر می توانیم از زندگی لذت ببریم

چرا تفاهم وجود ندارد؟

بعلت وجود تفاوت های ساختاری وجودی آنها که ۳ مورد آنها که بسیار مهم است ذکر خواهم نمود.

بعلت وجود  تیپ شخصیتی که اختلافاتی را از لحاظ سبک زندگی دارند

انسانها به ۱۶ تیپ شخصیتی تقسیم می شوند که در مقاله مربوطه توضیحات ارائه گردید.

بعلت وجود دنیای مطلوب متفاوت بین زوجین

بعلت وجود نیازهای اساسی مختلف

همتنطور که مشاهده شد انسانها حداقل در ۳ مورد تفاوت اساسی دارند که در کتاب تفاوت بهانه است بهتر زندگی کنیم کاملا توضیح ارائه نمودم

در این جایگاه،  بانک عاطفی را توضیح خواهم داد که آقای گاتمن در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است.

تفاوت های بانک عاطفی و بانک های دیگر

  • در این بانک پول نگهداری نمی شود بلکه عشق و علاقه نگهداری می شود
  • در این بانک اگر خوبی کنی یک خوبی دریافت می کنی
  • در این بانک اگر بدی کنی ۵ درجه بدی دریافت می کنی یا ۵ درجه خوبی هایت کسر خواهد شد

همانطور که ذکر شد در این بانک برای خوبی رابطه ترازویی برقرار است اما برای بدی ها این رابطه برقرار نیست و به ازاء هر بدی ۵ خوبی از دست خواهیم داد.

 

 

سوال؟آیا موضوعی مهمتر وجود ندارد که بحث بانک عاطفی زوجین مطرح شد؟

هر مشکل ،افسردگی و نا امیدی را بررسی کنیم مسلما و در نهایت به یک رابطه نا مطلوب خواهیم رسید و زوجینی که رابطه عالی دارند خوشبختی و رضایت عالی از زندگی دارند و مهمترین موضوع رضایت زندگی می باشد

مثال:

زن و شوهری با همدیگر خرید ، تفریح و…می روند و بایت این کارها یک + در بانک عاطفی آنها ثبت می گردد ولی اگر در مسیر حرکت بحث اتفاقی رخ داد و ناراحت شدند و حرفی بد جاری نمودند ۵ واحد – در بانک عاطفی آنها ثبت خواهد شد

راهکار:

خودآگاهی داشته باشیم و ببینیم مغزمان فریب مان ندهد و اگر فردی بدی کرد حداکثر یک – در بانک عاطفی اش ثبت نمائیم

برای عزیزان خود حداقل  ۱۰ خوبی داشته باشیم تا در صورت اتفاق و ایجاد بدی بانک مان صفر  یا منفی نشود

سخت نگیرید:خوبی کردن سخت نیست ،مقداری خلاقیت لازم است.بین روز به همدیگر اس ام اس فرستادن و جویای احوال شدن یا یادآوری تولد و تاریخ ازدواج یا خرید گل

امیدوارم بانک عاطفی لبریز داشته باشید.

به اشتراک بگذارید

هدیه رایگان مجموعه مهارت ارتباط

برای مشاهده این دوره ویديویی ایمیل و شماره تلفن خود را وارد کنید.